Viện Hành chính thông qua dự thảo Luật văn hóa cơ bản, thực hiện viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan

  • 10 January, 2019
  • Minh Hà
Viện Hành chính thông qua dự thảo Luật văn hóa cơ bản

Ngày 10-1 tại cuộc họp Viện Hành chính chính thức thông qua dự thảo Luật văn hóa cơ bản, quy định rõ mỗi 4 năm sẽ tổ chức định kỳ về hội nghị văn hóa trên toàn quốc và địa phương, đồng thời xây dựng chính sách văn hóa và cơ chế tham dự, thực hiện quyền văn hóa của công dân và viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan.

Thủ tướng Lại Thanh Đức chỉ thị rằng, Đài Loan có nền văn hóa phong phú và đa dạng, người dân làm chủ trong nền văn hóa, cho nên, phải đảm bảo những tác phẩm sáng tác về văn hóa và quyền lợi tham gia của mọi người, chính phủ sẽ chịu trách nhiệm xây dựng môi trường phát triển văn hóa, xúc tiến sự nghiệp phát triển đa văn hóa, do đó thúc đẩy ra mắt “Luật văn hóa cơ bản”, để xác định nguyên tắc, phương hướng và chính sách phát triển nền văn hóa của quốc gia, thực hiện quyền văn hóa của công dân và viễn cảnh văn hóa cho Đài Loan.

Trong bản thảo cũng quy định, để thực hiện phương châm cơ bản cho chính sách văn hóa, trong đó sẽ bao gồm việc xác định công tác bảo tồn văn hóa, xây dựng nhà bảo tàng, thư viện, không gian văn hóa và khu cộng đồng, giáo dục văn hóa, kinh tế văn hóa, truyền bá văn hóa, công nghệ văn hóa, giao lưu văn hóa, ngoài ra, đặt ra phương châm và chính sách căn bản để bảo vệ quyền lợi của người làm nghệ thuật văn hóa và các giải thưởng khuyến khích, trợ cấp về văn hóa, v.v...   

                                                             Minh Hà

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore