Ủy ban Bầu cử Trung ương: Bầu cử năm tới sẽ không tổ chức chung với trưng cầu dân ý.

  • 18 June, 2019
  • Tố Kim

Ngày 17/6 Viện Lập pháp thông qua vòng 3 dự thảo luật Trưng cầu dân ý, các cuộc bầu cử và trưng cầu dân ý sẽ không tổ chức chung với nhau. Luật ghi rõ, ngày trưng cầu dân ý là ngày thứ bảy tuần thứ tư của tháng 8, bắt đầu từ năm 2021, mỗi 2 năm tổ chức 1 lần và không trùng với bầu cử và cuộc bầu cử năm tới sẽ không buộc chung với trưng cầu dân ý.

Hôm qua Viện Lập pháp cũng thông qua những điều lệ kèm theo, yêu cầu ủy ban Bầu cử Trung ương nhanh chóng thực thi trưng cầu dân ý điện tử dưới tiền đề an toàn thông tin được đảm bảo. Bà Cao Mỹ Lợi, trưởng phòng quy hoạch tổng họp cho biết, hệ thống cùng ký tên điện tử trưng cầu dân ý đã hoàn thành, hệ thống đảm bảo an toàn thông tin cũng đã kiểm tra xong, hiện đang tiến hành kiểm tra an toàn thông tin giai đoạn chót. Một khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm an toàn thì việc ký tên điện tử trưng cầu dân ý và ký tên điện tử bãi nhiễm sẽ được tiến hành cùng một lúc.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore