Gần đây số khán hộ công chuyển sang làm việc tại công xưởng tăng mạnh. Bộ trưởng Hứa Minh Xuân: không nên chuyển ngành trước khi chấm dứt hợp đồng

  • 11 May, 2021
  • Tố Kim
Gần đây số khán hộ công chuyển sang làm việc tại công xưởng tăng mạnh. Bộ trưởng Hứa Minh Xuân: không nên chuyển ngành trước khi chấm dứt hợp đồng

Dịch Covid-19 khiến cho các nước quản lý biên giới 1 cách chặt chẽ, nên các doanh nghiệp sản xuất trong nước thiếu lao động nước ngoài trầm trọng. Gần đây tại Đài Loan xuất hiện hiện tượng khán hộ công gia đình chuyển đổi sang làm việc tại công xưởng khá đông. Bộ Lao động sẽ mở cuộc họp cho mời đại biểu lao động nước ngoài, chủ thuê và các đoàn thể đến tham dự để thảo luận phương án giải quyết vào ngày 13-5.

Ngày 11-5, Bộ trưởng Bộ Lao động Hứa Minh Xuân cho biết, lao động nước ngoài có quyền tự do lựa chọn việc làm, nhưng lúc đầu đăng ký đến Đài Loan làm khán hộ công, trên nguyên tắc họ phải làm công việc này đủ 3 năm mới được đổi việc làm khác; nếu trước khi hợp đồng hết thời hạn mà chuyển chủ thì cũng phải là công việc tương tự, không nên đổi ngành phục vụ.

 “ Không phải là bạn không được chuyển đổi việc làm nhưng bạn phải ưu tiên, bạn muốn chuyển chủ thì cũng phải ưu tiên chuyển đổi chỗ mới với công việc khán hộ công, nếu thật sự không có người thuê thì tôi mới đồng ý cho bạn chuyển sang công việc sản xuất. Chúng tôi qui định như vậy nhằm để ngăn chặn việc lao động muốn chuyển sang làm việc ở công xưởng chỉ vì tiền lương mà thôi. Tôi nghĩ tuy lao động nước ngoài có quyền tự do lựa chọn việc làm, nhưng họ phải có trách nhiệm thực hiện hết hợp đồng 3 năm với công việc mà họ lựa chọn khi mới sang Đài Loan.” Bộ trưởng Hứa Minh Xuân nói.

Bộ trưởng Hứa Minh Xuân cho biết, hy vọng sẽ định ra được 1 bộ cẩm nang hành chính trong cuộc hội thảo vào ngày 13-5 tới để đảm bảo quyền lợi cho chủ thuê và lao động nước ngoài.

Tố Kim

Phản hồi liên quan

Tin tứcmore