:::

Tin ảnh

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Để giảm bớt gánh nặng cho sinh viên, Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU) cung cấp một số học bổng và trợ cấp cho sinh viên đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. (Ảnh: CNA)
Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Để giảm bớt gánh nặng cho sinh viên, Đại học Quốc lập Trung Sơn (NSYSU) cung cấp một số học bổng và trợ cấp cho sinh viên đại học, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. (Ảnh: CNA)