:::

Tin ảnh

Giải Kim Mã lần 58: Ảnh đế Trương Chấn và Ảnh hậu Giả Tịnh Văn
Giải Kim Mã lần 58: Ảnh đế Trương Chấn và Ảnh hậu Giả Tịnh Văn
PX Mart đã mua lại chuỗi siêu thị RT Mart với giá 11,5 tỷ Đài tệ, trong tương lai RT Mart vẫn sẽ giữ lại tên cũ. (Ảnh: CNA)
PX Mart đã mua lại chuỗi siêu thị RT Mart với giá 11,5 tỷ Đài tệ, trong tương lai RT Mart vẫn sẽ giữ lại tên cũ. (Ảnh: CNA)