:::

Tin ảnh

PX Mart đã mua lại chuỗi siêu thị RT Mart với giá 11,5 tỷ Đài tệ, trong tương lai RT Mart vẫn sẽ giữ lại tên cũ. (Ảnh: CNA)
PX Mart đã mua lại chuỗi siêu thị RT Mart với giá 11,5 tỷ Đài tệ, trong tương lai RT Mart vẫn sẽ giữ lại tên cũ. (Ảnh: CNA)
Giải Kim Mã lần 58: Ảnh đế Trương Chấn và Ảnh hậu Giả Tịnh Văn
Giải Kim Mã lần 58: Ảnh đế Trương Chấn và Ảnh hậu Giả Tịnh Văn