Tin thời sự (Th.Năm) (a) - 2019-06-27

2019-06-27...