Nguồn gốc ngày Lễ Trung Nguyên

Ngày rằm tháng 7 là một lễ truyền thống quan trọng của Phật giáo được gọi là Lễ Vu Lan, hay trong Đạo giáo c...