Tin vắn lao động nước ngoài (Th.Ba) (b) - 2019-09-17

Sở Phát triển nguồn nhân lực nhắc nhở, trước khi thuê di dân mới làm việc phải kiểm tra giấy tờ CMND Gần đ&a...