Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2019-09-18

2019-09-18...