Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2019-10-09

2019-10-09...