Tin thời sự (Th.Năm) (a) - 2019-11-28

2019-11-28...