Học giả Việt Nam đến Đài Loan giao lưu học thuật

Vừa qua, hai học giả Việt Nam cô Vân và cô Thủy thể theo lời mời đến Đài Loan tham gia h&oci...