Thế hệ trẻ Đài Loan (Th.Bảy) (a) - 2019-12-21

2019-12-21...