Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2019-12-25

2019-12-25...