Theo dòng thời sự (Th.Bảy) (a) - 2019-12-28

Đài kiểm soát không lưu sân bay Đào Viên công thành thân thoái sau 40 năm hoạt động Tháp đài ki&ec...