Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-01-01

2020-01-01...