Khích lệ người khác

加油! : Cố lên別擔心!Đừng lo我支持你 : Mình ủng hộ bạn你已經快成功了: Bạn sắp thành công rồi繼續努力 : Tiếp tục nỗ ...