Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-04-08

2020-04-08...