Ca khúc xưa và nay (Th.Năm) (a) - 2020-05-28

2020-05-28...