Rti Radio Taiwan International

Phỏng vấn xin Visa du học khó hay không?

Phỏng vấn xin Visa du học có khó không? Có dễ bị đánh rớt không? Thường thì người phỏng vấn sẽ hỏi g&ig...