Tin thời sự (Th.Năm) (a) - 2020-08-27

2020-08-27...