Rti Radio Taiwan International

Học tiếng Hoa - 成語 - 2021-10-22

1. 畫龍點晴:Vẽ rồng điểm mắt    作文時適當引用一些詩文名句,可以收到畫龍點睛的效果。    Khi làm văn có thể trích dẫn vừa phải và...