Thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình

Ngọc Huyền luôn quan niệm rằng, thiện nguyện không chỉ là giúp người, mà còn là giúp mình...