Giới thiệu Công viên Bầu trời đêm quốc tế của Đài Loan

Qua bao nỗ lự̣c cuối cùng Hiệp hội Bầu trời đêm quốc tế (International Dark-Sky Association, IDA) đã công đã c&oci...