Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2019-11-06

2019-11-06...