Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2019-11-27

2019-11-27...