Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-08-19

2020-08-19...