Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-08-26

2020-08-26...