Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-09-23

2020-09-23...