Rti Radio Taiwan International

Ố́ng kính rộng (Th.Tư) (a) - 2020-12-23

Trong mắt của đa số người thường, nghệ thuật có thể là một tác phẩm mỹ thuật hội hoạ, một bộ phim hay, một bản nhạc chạm tới ...