Theo dòng thời sự (Th.Ba) (a) - 2020-09-01

“Bảo tàng ký ức Đài Bắc”ghi chép dấu xưa, chuyện cũ của thành phố Đài Bắc Đài Bắc không chỉ là ...