Kể từ ngày 1/11/2018 đến 28/2/2019, tần số 11655kHz (25m)

  • 02 November, 2018
  • Hoàn Lam

Xin thông báo

Kể từ ngày 1/11/2018 đến 28/2/2018, tần số 11655kHz (25m) phát lại lúc 06:00-07:00 giờ VN vào mỗi sáng sẽ được đổi bằng tần số 11925kHz (25m) phát sóng vào mỗi sáng từ 06:30-07:30 giờ VN.