Công ty môi giới không đạt chuẩn kiểm định...

  • 04 November, 2018
  • Hoàn Lam

Công ty môi giới không đạt chuẩn kiểm định, 2 năm liên tiếp sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động (Ảnh UDN)