Quốc khánh song thập 10/10

  • 04 November, 2018
  • Hoàn Lam
Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc 107 năm

Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc 107 năm

http://dtenday.rti.org.tw/2018/vi/home-vi