Cuộc bầu cử 9 trong 1 sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2018

  • 16 November, 2018
  • Hoàn Lam

Cuộc bầu cử 9 trong 1 sẽ diễn ra vào ngày 24/11/2018

Xin mời truy cập vào http://election.rti.org.tw/2018e9u1/vi/home-vi