Chương trình đọc sách cùng con dành cho tân di dân

  • 05 December, 2018
  • Lệ Phương
Ảnh : Thư viện quốc gia thành phố Tân Đài Bắc

Thành phố Tân Đài Bắc có dân số tân di dân đông nhất trên toàn Đài Loan, tỉ lệ con em tân di dân cũng tăng trưởng rất nhanh, để đẩy mạnh văn hóa đọc sách đa dạng, khích lệ con em tân di dân học tiếng mẹ đẻ của cha mẹ mình, thư viện quốc gia thành phố Tân Đài Bắc sẽ tổ chức hoạt động “Đọc sách cùng con dành cho tân di dân”, nhằm thúc đẩy nền văn hóa đa dạng của Đài Loan, vun đắp tình cảm giữa cha mẹ và con cái, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trong tương lai của nước nhà.

Hoạt động được tổ chức kể từ ngày 11/12-14/12, lúc 09:30 đến 11: 30 

                                                                     

Đối tượng tham gia : Người mẹ Việt Nam và con từ 2-5 tuổi

Địa điểm tổ chức : Lầu 3 thư viện quốc gia thành phố Tân Đài Bắc

Số điện thoại báo danh : (02)2953-7868, máy lẻ 8009

Lệ Phương