Sa Di Ấn Độ biểu diễn võ thuật TH và Bát Đoạn Cẩm

  • 23 December, 2018
  • Hoàn Lam
Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Giáo dục của chùa Phật Quang Sơn tại New Delhi, các chú Sa Di Ấn Độ biểu diễn võ thuật Trung Hoa và khí công Bát Đoạn Cẩm vào ngày 23/12.

Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung tâm Văn hóa Giáo dục của chùa Phật Quang Sơn tại New Delhi, các chú Sa Di Ấn Độ biểu diễn võ thuật Trung Hoa và khí công Bát Đoạn Cẩm vào ngày 23/12.