Cuộc thi tài năng dành cho lao động di trú

  • 14 June, 2019
  • Lệ Phương
Cuộc thi tài năng dành cho lao động di trú của tp Đào Viên

Cuộc thi tài năng dành cho lao động di trú đang làm việc tại Đào Viên 2019.

Hạn chót báo danh: 2019-06-30