Thành ngữ Trung Hoa

  • 26 August, 2020
  • Lệ Phương

一見鍾情 : TIẾNG SÉT ÁI TÌNH
ㄧ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ
yī jiàn zhōng qíng

Giải thích:
鍾zhōng:Tập trung
鍾情zhōng qíng:Tập trung vào tình yêu
一見鍾情yī jiàn zhōng qíng: Vừa mới gặp nhau là đã nảy sinh tình cảm

Phản hồi liên quan