:::

Thành ngữ Trung Hoa

  • 12 July, 2020
Video - Học tiếng Hoa
害群之馬 hài qún zhī mǎ Con sâu làm rầu nồi canh

害群之馬 hài qún zhī mǎ
Con sâu làm rầu nồi canh

Giải thích:
害: Ăn hại; gây hại.
群: Đám; đàn
馬: Ngựa

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan