:::

Những câu khen ngợi người khác

  • 22 October, 2020
Video - Học tiếng Hoa

Xin mời mọi người học về những câu khen ngợi bằng tiếng Hoa nhé:

1. 你是我的榜樣

2. 你很有天賦

3. 你很聰明

4. 你很幽默

5. 有你這樣的朋友真好

 

Phát thanh viên

Phản hồi liên quan