:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (a)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp các bạn nghe đài tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

03 January, 2023
Học tiếng Hoa - 好冷 - 2023-01-03

A : 今天好冷哦! B : 我戴了帽子、手套、圍巾。 ...more

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 48
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan