:::

Học tiếng Hoa Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Học tiếng Hoa (Th.Ba) (b)

Giảng dạy các câu nói thường dùng trong sinh hoạt hàng ngày, học thêm các từ vựng mở rộng và các câu ứng dụng, giúp tăng thêm sự thích thú trong việc học tập tiếng Hoa.

Thông tin nhanh

30 August, 2022
Học tiếng Hoa - 拜拜 - 2022-08-30

A : 你覺得拜拜、求神明,真的有用嗎? B : 我也不知道。應該是求心安吧! ...more

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 49
上一頁下一頁

Phản hồi liên quan